دستور معاون اول رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت و استانداران برای تعیین حداقل یک روز در ماه برای ملاقات مردمی

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای از اعضای هیئت دولت و استانداران سراسر کشور خواست در راستای نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی حداقل یک روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین کنند

به گزارش نویدتهران ،در بخشنامه دکتر جهانگیری به اعضای هیئت دولت و استانداران سراسر کشور آمده است :با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری به اعضای دولت مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم به منظور آگاهی از مشکلات آنها و اهتمام در رفع مشکلات مذکور و در اجرای تکالیف دستگاه­های دولتی براساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی، اعضای هیئت دولت و استانداران نسبت به تعیین حداقل یک روز در ماه برای ملاقات مردمی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده برای حل و فصل مشکلات مردم را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارایه نمایند.