توئیت دکتر ظریف از همزمانی سفر رئیس جمهور به اروپا و ادعای کشف یک توطئه

به گزارش نویدتهران،وزیرامور خارجه درتوئیت تازه خود نوشت:
چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رییس جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می کند و آماده همکاری با همه مقامات ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است می باشد.