توسط دکتر کدخدایی صورت گرفت؛

تشریح مصوبات جدید شورای نگهبان

به گزارش نویدتهران،سخنگوی شورای نگهبان مصوبات جدید شورای نگهبان را تشریح کرد.

دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه 25 خرداد، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح جزء (1) بند «پ» ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/03/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي
مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/03/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوک‌نشين اعظم لوکزامبورگ
مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/03/09 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه حفاظت از خاك
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/12 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در تبصره ماده 9، اطلاق آن در مواردي كه والدين تحفّظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده ايراد بند 5 سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
مصوب جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/03/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
2_ اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
لايحه مديريت بحران کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/09 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 4، بندهاي (الف) و (ب) ماده 7، بند (الف) ماده 9 و جزء 1 بند (الف) ماده 12، علي‌رغم اصلاحات به عمل آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين‌نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 8، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد بند 4-1 سابق اين شورا با عنايت به عزل رئيس سازمان توسط وزير كشور كماكان به قوت خود باقي است.
3_ در بند (ز) ماده 9، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
4_ ماده 22، مبنيا بر ابهامات مذكور در بند 1، اشكال دارد.
طرح حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي – فرهنگي
مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/03/12 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 2 ،
1_1_ در بند (الف)، اطلاق تكميل و تعيين محدوده بافت تاريخي – فرهنگي، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_1_ در بند (ب)، اطلاق تهيه چهارچوب طرح‌هاي ويژه حفاظت و احياي بافتهاي تاريخي – فرهنگي، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_ تبصره ماده 3، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل مواردي غير از حقوق مالكانه، مانند موقوفات نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ ماده 4، از جهت روشن نبودن اساسنامه سازمان فني و حرفه‌اي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/12 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در تبصره 4، علي‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2_ در تبصره 6، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
تذكر:
_ در تبصره 3، پس از اصلاحات صورت گرفته واژه «محسوب» حذف گردد.
طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي
مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/03/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 1 موضوع الحاق بند 17، از آنجا كه روشن نيست آيا مقصود از اين طرح، توسعه احكام قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي به انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 2، از آنجا كه مشخص نيست آيا انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي بايد از كميسيون ماده 10 مجوز پروانه فعاليت اخذ نمايد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
_ در تبصره بند 17، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد.
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست وچهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد.
اصلاحيه اساسنامه شرکت‌هاي برق منطقه‌اي و شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران
مصوب جلسه مورخ بيست وهفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1398/03/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد.
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 3، واژه «لجستيك» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در ماده 17 و ماده 25 و تبصره 2 آن، شرط «اسلام» و «ايمان» ذكر گردد و الاّ اشكال دارد.
3_ در بند (ث) ماده 31، مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به مواردي كه مشكلات و مسائل امنيتي ايجاد گردد واجد اشكال دارد.
تذكرات:
1_ با عنايت به اينكه اساسنامه ماده 23 ندارد لازم است شماره مواد اصلاح گردد.
2_ بند (چ) ماده 25، واژه «مقابل» حذف گردد.
3_ در بند (الف) ماده 29، «در» حذف گردد.
اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1398/03/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:
1_ بند (ژ) ماده 8، از آنجا كه برخي مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر مواد خلاف شرع مي‌باشد لذا اين بند خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_ در تبصره 2 ماده 10، شرط «وثاقت» و «امانت» ذكر گردد و الاّ اشكال دارد.