استاندار تهران خبرداد؛

برنامه ريزي توليد يكهزار مگاوات برق از محل توليد نيروگاه هاي خورشيدي در تهران

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران از برنامه ريزي توليد يكهزار مگاوات برق از محل توليد نيروگاه هاي خورشيدي در استان خبر داد.

محمدحسين مقيمي در نشست با فرمانداران استان تهران با اشاره به تصميم اتخاذ شده در خصوص تأمين يكهزار مگاوات برق در سطح استان از محل توليدبرق خورشيدي گفت: فرمانداران در ١٦ شهرستان استان براي تحقق اين تصميم برنامه مناسب در نظر گرفته تا بر اساس آن ،زمين از سوي منابع طبيعي و راه و شهرسازي در هر شهرستان اختصاص يابد.

مقيمي با بيان اينكه در استان تهران ٥٨ هزار مگاوات برق توليد مي شودو به همين ميزان مصرف وجود دارد گفت: ميزان مصرف و شبكه توزيع فرسوده برق نقش مهمي در افت ميزان انرژي در استان دارد.

وي افزود: قرار است نيروگاه هزار مگاواتي از سوي بخش خصوصي در استان فعال شود و با اختصاص زمين از سوي فرمانداري ها نيز يكهزار مگاوات برق خورشيدي تأمين خواهدشد. استاندار تهران خطاب به مديران شركت توزيع برق استان و شهر تهران گفت: مصرف برق در تهران زياد است و لازم است از طريق يك مصوبه وپيگيري ميزان مصرف برق در ادارات كاهش يابد و سهميه اي در اين بخش تعيين و از خريد وسايل جديد برقي در ادارات جلوگيري شود.

مقيمي در ادامه سخنانش با بيان اينكه تعيين ساعت ادارات در اختيار دولت است و اختيارتغييرساعت كاري ادارات از سوي دولت به استانداري داده شد عنوان كرد: صرفه جويي ٣٠٠ مگاوات برق درتهران و ١٠٠ مگاوات در شهرستان هاي استان ازطريق تغييرساعت كاري ادارات اقدام بزرگي است و مديران و مسئولان دولت دغدغه زيادي در لزوم كاهش مصرف برق در دستگاه هاي اداري نشان دادند.

وي گفت: در صورتي كه اقدام تغيير ساعت كاري ادارات در استان تهران انجام نمي شد و اين ميزان صرفه حويي برق از طريق دستگاه ها محقق نمي شد قطعي برق منازل و صنايع افزايش مي يافت. گفتني است، در اين نشست هريك از فرمانداران گزارشي از وضعيت توزيع برق و مشكلات احتمالي قطعي برق و تأثيرات تغيير ساعت كاري ادارات در شهرستان هاي استان ارائه دادند.

فرهادي فرماندار تهران گفت: حدود ٢٥ درصد از برق فرمانداري تهران از برق خورشيدي تأمين مي شود و ايجاد امكانات استفاده از انرژي خورشيدي در مدارس نيز مي تواند در طول سال براي كاهش مصرف مؤثر باشد.

جمالي پور، فرماندار ري نيز به ضرورت اطلاع رساني قطعي برق در برخي از ساعات روز به ويژه براي جلوگيري از بروز خسارت درواحدهاي صنعتي و مسكوني اشاره كرد.

حيدري ،فرماندار پرديس نيز گفت:تغيير ساعت ادارات در شهرستان ها براي كاهش مصرف برق و جبران كمبودها بسيار اثر گذار بوده است.