معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي؛

برای هر ایرانی شناسنامه شغلی تهیه می شود

به گزارش نویدتهران،معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي از طراحي شناسنامه شغلي براي هر فرد ايراني در سن كار خبر داد.

منصوري ،معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در كارگروه اشتغال استان تهران با بيان اينكه ارائه تسهيلات لزوما به ايجاد اشتغال منجر نمي شودگفت: مهمترين موضوع در اعطاي تسهيلات اين است كه منجر به اشتغال شود و لازم است منابع هدفمند هزينه شود.

وي افزود:نرخ بيكاري روستايي هفت درصد است و در مقايسه با نرخ بيكاري شهري كم است اما بايد اشتغال روستايي ايحاد شده را براي جلوگيري از مهاجرت به شهرها تثبيت كنيم .

معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون با اشاره به اينكه ٣.٥ درصد اشتغال كشور در حوزه كارآفرينان است تصريح كرد:پرداخت تسهيلات بايد محلي براي توسعه كارآفريني باشد و ريسك تخصيص منابع بايد کاهش يابد.

منصوري ادامه داد:ارائه تسهيلات بايد با شرايط راحت و دائم برقرار باشد و بر توسعه اشتغال متمركز شد و اتصال به بازار و كيفيت را مورد توجه قرار داد.

وي با تأكيد براينكه جهت گيري استراتژيك براي آنكه بدانيم چه كاري در توسعه اشتغال انجام مي شود بايد مورد توجه باشد افزود:استان تهران ويژگي هاي خاصي دارد و بررسي ها نشان مي دهد در بخش بانكي براي اشتغال با تأخير مواجهيم، سال ٩٧ مقرر شده است ،دستگاه ها طي ١٢ روز ،كميته فني طي ٤ روز و بانك ها نهايت تا ١٤ روز نتيجه بررسي طرح هاي اشتغال را مشخص كنند.

معاون وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در پايان به تأكيد رئيس جمهور مبني بر اينكه تخصيص منابع بايد در مدت كوتاهي انجام شود اشاره كرد، وي همچنين از طراحي شناسنامه شغلي براي هر فرد ايراني در سن كار خبر داد.