واکنش دکتر ظریف به اعلام برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در لهستان؛

ایران قوی تر از همیشه

به گزارش نویدتهران، دکتر ظریف به اعلام برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در لهستان واکنش نشان داد.

وزیرامور خارجه گفت:یاد آوری به میزبان و شرکت کنندگان کنفرانس ضد ایرانی؛ کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند، یا مرده اند، یا بی آبرو شده و یا به حاشیه رانده شده اند؛ و ایران قوی تر از همیشه است.

وی افزود:دولت لهستان نمی تواند این ننگ را پاک کند؛ در حالی که ایران لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضد ایرانی می شود.