انتخاب سردار شرفی به عنوان مدیر برتر ناجا

 
به گزارش نویدتهران،در جشنواره مالک اشتر، پلیس پیشگیری ناجا به عنوان رده موفق برتر  معرفی و سردار  شرفی  ؛ رئیس این رده تخصصی، به عنوان مدیر برتر ناجا منتخب شد.
در سومین جشنواره مالک اشتر، پلیس پیشگیری ناجا به عنوان  رده موفق برتر  و همچنین سردار  محمد شرفی ؛ رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ارزیابی یگان های ناجا به عنوان  مدیر برتر ناجا  معرفی شد.

بنابراین گزارش، آخرین وضعیت عملکردی نیروهای مسلح براساس شاخص های کنترلی در راستای اجرای دستورالعمل ها و فرایند مشخص، به طور سالانه از طریق سلسله مراتب فرماندهی گردآوری و پس از تجزیه و تحلیل توسط کارشناسان، ارزیابی و سپس راهکارهای ارتقاء نیروهای ارزیابی شونده به عرض فرماندهی معظم کل قوا می رسد.

گفتنی است؛ برابر نتایج ارزیابی اشراف فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و ارزیابی اشراف فرماندهی ناجا، پلیس پیشگیری ناجا به عنوان  رده موفق برتر  انتخاب و این مهم سبب می شود که پلیس برنامه های آتی خود را بر اساس نتایج ارزیابی فوق تنظیم نماید.

شایان ذکر است؛ سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا نیز بر اساس ارزیابی های به عمل آمده از وضعیت عملکرد پلیس پیشگیری ناجا در ابعاد مختلف به عنوان  مدیر برتر ناجا  انتخاب و معرفی شد.