براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

افزایش ۶٫۱ درصدی نزاع در ۷ ماهه امسال

به گزارش نویدتهران،۳۷۲ هزار پرونده نزاع در ۷ ماهه نخست امسال به پزشکی قانونی ارجاع شد

در ۷ ماهه امسال میزان پرونده های نزاع ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور، با ۳۷۲ هزار و ۹۹۳ پرونده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶٫۱ درصد افزایش یافت.

از ۳۷۲ هزار و ۹۹۳ پرونده نزاع ارجاعی در هفت ماهه امسال، ۲۵۳ هزار و ۴۹۵ پرونده مربوط به مردان و ۱۱۹ هزار و ۴۹۸ پرونده به زنان، مربوط می شود.

استان تهران با ۸ هزار و ۵۸۵ پرونده دارای بالاترین نرخ نزاع در بین استان هاست و پس از تهران، خراسان رضوی با ۳ هزار و ۹۷۱ و اصفهان با ۳ هزار و ۵۹۵ پرونده، قرار دارند. استان های ایلام با ۳۲۸، سمنان با ۴۰۹ و بوشهر با ۴۳۲ پرونده، دارای کمترین رتبه در بین پرونده های ارجاعی نزاع در ۷ ماهه امسال هستند.

مرداد ماه با ۶۰ هزار و ۲۳ و پس از آن تیرماه با ۵۹ هزار و ۵۷۴ و شهریور با ۵۵ هزار و ۹۴ مورد، ماه های دارای بیشرین ارجاعات پرونده های نزاع به پزشکی قانونی در هفت ماه نخست امسال بوده اند.