سخنگوی وزارت کشور مطرح کرد؛

استقبال وزارت كشور از جوانگرايى در سمتهاى مديريتى

به گزارش نویدتهران،سامانی گفت: سياست جوانگرايى همواره مورد تاكيد وزير كشور بوده است و مصوبه مصوبه جديد مجلس در خصوص منع بكارگيرى بازنشستگان پس از سير مراحل قانونى و با ابلاغ رياست محترم جمهورى مانند ساير قوانين، در وزارت كشور اجرا خواهد شد.
سيد سلمان سامانى سخنگوى وزارت كشور با تاكيد بر تحقق سياست جوانگرايى دولت در وزارت كشور، از كاهش ميانگين سنى استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد و افزود: با توجه به تاكيد رياست محترم جمهورى و ضرورت جوانتر شدن بدنه مديريت كشور، در يكسال گذشته، كاهش ميانگين سنى مديران يكى از رويكردهاى وزارت كشور در انتصابات بوده است به نحوى كه با تغيير مديريت ٢٠٧ فرماندارى در سراسر كشور شاهد حضور بيشتر جوانان در جايگاه مديريت عالى دولت در شهرستانها بوده ايم.
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگى استانها با استقبال از مصوبه جديد مجلس در خصوص منع بكارگيرى بازنشستگان تصريح كرد: سياست جوانگرايى همواره مورد تاكيد وزير كشور بوده است و اين مصوبه پس از سير مراحل قانونى و با ابلاغ رياست محترم جمهورى مانند ساير قوانين، در وزارت كشور اجرا خواهد شد.
دکتر سامانى آرمانگرايى واقع بينانه را از مهمترين خصوصيات مديران جوان كشور دانست و افزود: كشور ما هيچگاه از اعتماد به جوانان متضرر نشده است.